Samenwerkingsovereenkomsten

Steeds meer gemeenten beseffen dat een waterloop binnen de grenzen vele kansen biedt: natuur, recreatie, transport … W&Z combineert haar expertise over waterbeheer met de lokale kennis van gemeentebesturen. Zo worden heel wat fraaie watergebonden projecten verwezenlijkt met een breed maatschappelijk draagvlak.

Stabiele en fraaie Scheldekaaien dankzij samenwerking met stad Antwerpen>
Groener en veiliger Wichelen >
Gloednieuw speelbos in Temse >
Hamme verzilvert kansen Durmevallei >

Stabiele en fraaie Scheldekaaien dankzij samenwerking met stad Antwerpen

Om Antwerpen beter te beveiligen tegen overstromingen, moeten de Scheldekaaien worden heringericht. Daarvoor sloegen de stad en W&Z de handen in elkaar. W&Z staat voornamelijk in voor de stabilisatie van de kaaimuur en de verhoging van de waterkering. Intussen heeft W&Z de werken al aangevat in de zone Sint-Andries en Het Zuid. De stad zelf verzorgt daarna de heraanleg van het publieke domein.

Een enquête onder de Antwerpenaren toonde aan dat meer dan de helft van hen betrokken wilde zijn bij de heraanleg. Op inspraakmomenten konden buurtbewoners hun visie over de Scheldekaaien kwijt vóór die werden heringericht. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun wensen bij de opmaak van de inrichtingsplannen.

Meer naar het zuiden ligt de oude petroleumhaven Petroleum Zuid. Die zal door W&Z en de stad Antwerpen worden omgevormd van vervuilde oliehaven tot ecologisch hoogstandje onder de naam ‘Blue Gate Antwerp’. Het wordt een watergebonden bedrijvenzone, die zal fungeren als stadsdistributiecentrum. In 2015 begint de aanleg.

Groener en veiliger Wichelen

W&Z en de gemeente Wichelen ondertekenden begin 2015 een samenwerkingsovereenkomst rond watergebonden projecten in de gemeente. Alleen al voor het Sigmaplan liggen er vier gebieden (deels) in Wichelen. Het gaat om Bergenmeersen, Paardeweide, Wijmeers en de Kalkense Meersen, deelgebieden van het overkoepelende project Cluster Kalkense Meersen. Bovendien worden de dijken langs de Schelde in Wichelen op verschillende plaatsen verhoogd, zodat de gemeente beter beschermd is tegen overstromingen.

In de nabije toekomst zullen W&Z en Wichelen ook het pleintje aan Aard opnieuw inrichten. Terrasjes, aanplantingen en een netwerk van trage wegen maken van Aard een pittoreske onthaalpoort voor de Cluster Kalkense Meersen. Een laadpunt voor elektrische fietsen geeft Aard nog extra glans.

De gemeente heeft ook haar plannen voor een nieuwe Scheldepromenade uit de doeken gedaan. Die wandelweg zal tegenover het Sociaal Huis liggen en zowat 150 meter lang zijn. Wandelaars krijgen er een uitzicht over de wetlands van Paardeweide. Vlak bij het voormalige gemeentehuis komt een petanquepleintje. Elk ontwerp wordt afgestemd op de dijkaanpassingen van W&Z.

Gloednieuw speelbos in Temse

In de zomer van 2014 sloten de gemeente Temse en W&Z een samenwerkingsovereenkomst over een nieuw speelbos ten noorden van het Groot Broek. Dat gebied wordt voor het Sigmaproject Durmevallei teruggegeven aan de rivier, maar daarbij gaat een speelzone verloren. Daarom kocht W&Z drie lappen grond aan met een totale oppervlakte van 2,2 hectare. De gronden zullen in bruikleen worden gegeven aan de gemeente. Samen met de lokale jeugdverenigingen en de gemeente bekijken we nog hoe we het grootste deel van het terrein kunnen omtoveren tot een aanlokkelijk speelbos. De jeugdverenigingen mogen zelf ook aangeven welke natuurlijke elementen zij het liefst in hun speelomgeving hebben, en welke naam het speelbos krijgt.

Hamme verzilvert kansen Durmevallei

Net als Temse sloot Hamme een samenwerkingsovereenkomst met W&Z die heel wat meer omvat dan alleen maar Sigmaprojecten. Zo zal het Kaaiplein worden heringericht: wellicht wordt het een verbindingsweg voor zachte weggebruikers tussen de Mirabrug en Waasmunster. Het voormalige brugwachtershuis aan de Mirabrug krijgt van de gemeente later nog een toeristisch-recreatieve invulling. Samen met Yachtclub Driegoten bekijkt W&Z ook of er passagiersschepen kunnen aanmeren in Driegoten.