Evolutie van het project

Het Sigmaproject Demervallei wortelt in een lange traditie van water-, natuur- en recreatieprojecten. Het bouwt verder op het werk van de voorbije jaren. Hieronder krijg je een volledig overzicht van de geschiedenis van dit project:

Ontstaan van het Ontwikkelingsplan Demer (OPD) >
Een eerste overkoepelend Strategisch Project Demervallei (SDP) >
Principiële beslissing onderlijnt partnerschap >
Onder de vleugels van het Sigmaplan > 

Ontstaan van het Ontwikkelingsplan Demer (OPD)
De zware wateroverlast in februari 1998 en de verdrogingsproblematiek vormden de aanleiding om het overstromingsvraagstuk in de Demervallei aan te pakken. In 1996 werd daarom het ‘Integraal Waterbeheerproject’ (IWP) van de Demervallei tussen Werchter en Diest opgesteld: een omvangrijk studieproject, met verschillende deelstudies. Dat IWP vormde de basis voor het Ontwikkelingsplan Demer (OPD). Doel van het OPD: het overstromingsgevaar tussen Diest en Werchter terugdringen en tegelijk de verdroging tegengaan door de Demer opnieuw een natuurlijker uitzicht te geven. Het middel: meer ruimte geven aan de rivier. Het OPD maakt ook deel uit van het bekkenbeheerplan (2008-2013), dat het realiseren van een integraal waterproject centraal stelt. Verschillende partners stonden in voor de uitvoering van het OPD.

Een eerste overkoepelend Strategisch Project Demervallei (SDP)
Sinds het einde van de twintigste eeuw lanceerden heel wat partners initiatieven in de Demervallei. In lijn met de plannen rond de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) en het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen besloot het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) in 2007 die initiatieven te bundelen. RLNH coördineerde van dan af het Strategisch Project Demervallei (SPD) met oog op een betere afstemming van de plannen. Zo ontstond voor het eerst een globale visie op water, natuur en recreatie in het gebied, opgebouwd rond drie krachtlijnen: het blauwgroene, het oranje en het dynamische lint. Onder coördinatie van het Regionaal Landschap Noord-Hageland werden met alle betrokken partners afspraken gemaakt, samenwerkingsverbanden gesmeed en financiële middelen samengebracht.

De vijf gemeenten rond de Demer ondertekenden kort daarop een charter. Daarin verbonden ze zich om samen hun schouders te zetten onder de ontwikkeling van de Demervallei. Van dan af werden concrete jaarprojecten opgesteld. Bij de start werden alle bestaande plannen en gebiedsgerichte projecten in de Demervallei geïnventariseerd en kwam er ook een communicatieplan met onder andere de Demerkrant tot stand. Het strategische project werd bovendien afgestemd met verwante projecten in de regio, zoals het bekkenbeheerplan van de Demer, het natuurinrichtingsplan Demervallei, de afbakening van de kleinstedelijke gebieden, de ontwikkeling van de stationsomgeving van Diest en Aarschot, de projecten ‘Demer door Diest’ en ‘Laak’ en het plattelandsproject de Merode.

Principiële beslissing onderlijnt partnerschap
Acht partners van de Demervallei spraken op 28 november 2011 opnieuw hun engagement uit om binnen één visie samen te werken aan de toekomst van de Demer. Dat deden ze door de principiële beslissing te ondertekenen. Onder één logo en communicatiestrategie werken alle bestuursniveaus voortaan intensief samen aan de duurzame ontwikkeling van de Demervallei. Ze werken vanuit één visie, waarbinnen de functies zich in evenwicht kunnen ontplooien. Kortom, wat de partners doen voor de Demer binnen het Sigmaplan, het Bekkenbeheerplan , provinciale of gemeentelijke plannen heeft één doel: een veilige en vitale Demervallei om te wonen en te komen – nu, maar ook morgen en daarna.

Onder de vleugels van het Sigmaplan
De Demervallei is een uitgestrekte regio met vele functies. Een duurzame ontwikkeling van de Demervallei  vraagt een vastomlijnde visie en een planmatige aanpak. Daarom werd het overleg over de Demervallei ingebed in de bestaande werkstructuur van het Sigmaplan. De Demer behoort immers ook tot het stroomgebied van de Schelde. Waterbeheer en natuurontwikkeling zijn de hoofdthema’s, net zoals in de andere gebieden van het Sigmaplan. De overlegstructuur van het Sigmaplan is helemaal op maat van complexe processen, met veel actoren en belangen. Want ook in de andere Sigmaprojecten vormt het vaak een hele uitdaging om veiligheid, natuur, recreatie en economische ontwikkeling met elkaar te combineren. Ook bepaalde maatregelen uit het Sigmaplan kunnen nuttig zijn in de Demervallei. Denk maar aan het flankerende landbouwbeleid. De partners van de Demervallei kunnen leren uit de kennis en ervaring opgedaan in de Sigmagebieden.