Hedwige-Prosperproject en Doelpolder

In de Scheldeverdragen (2005) spraken Vlaanderen en Nederland af om de Schelde meer ruimte te geven in het grensgebied. Nederland doet dat onder meer in Zeeuws-Vlaanderen, via de realisatie van getijdennatuurzones in Perkpolder, Waterdunen en Braakman-Noord. Daarnaast staan beide een stuk grond af aan de rivier: Nederland de Hedwigepolder in de gemeente Hulst en Vlaanderen Prosperpolder Noord in de gemeente Beveren. Vlakbij liggen ook het toekomstige getijdengebied Doelpolder, de uitgestrekte schorren van het Verdronken Land van Saeftinghe, het plas- en oevergebied Prosperpolder Zuid, de zilte graslanden van de Nieuw-Arenbergpolder en de brakwaterschorren Schor Ouden Doel en Paardenschor. Samen vormen al die gebieden een keten van Europees unieke natuur.

De projecten kort >
Waar? >
Ruim 4500 hectare getijdennatuur >
Natuur beschermt tegen overstromingen >

De projecten kort

Hedwige-Prosperproject

Het Hedwige-Prosperproject ligt aan weerszijden van de grens: de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder Noord op Vlaams grondgebied. Beide polders worden ontpolderd. Dat betekent dat we ze teruggeven aan de rivier door een bres te maken in de Scheldedijk. De polders zullen op het ritme van eb en vloed onder water lopen. Zo vormt zich een grillig landschap met slikken en schorren. Die getijdennatuur is in heel Europa bijzonder zeldzaam.

Het Hedwige-Prosperproject is een onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Ontwikkelingsschets 2010. Dat pakket van maatregelen en projecten werd in 2005 bekrachtigd met de Scheldeverdragen. Het doel is een veiliger, toegankelijker en natuurlijker Schelde-estuarium tegen 2030.

Doelpolder, Prosperpolder Zuid en Nieuw Arenbergpolder

Ten zuidoosten van Prosperpolder Noord ligt de Doelpolder. Die bestaat uit Doelpolder Noord en Doelpolder Midden. Samen zullen ze één getijdengebied vormen, dat zowel past in het Sigmaplan als in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen.

Ten zuidwesten van de Doelpolder liggen de 170 hectare grote Prosperpolder Zuid, een plassengebied met eilanden, en de 50 hectare grote Nieuw Arenbergpolder, waar zilte graslanden binnenkort het landschapsbeeld bepalen. Ook deze gebieden krijgen hun natuurlijke invulling voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. Ze behoren dus niet tot het Sigmaplan, maar grenzen wel aan het Sigmagebied Doelpolder.

Waar?

Het Hedwige-Prosperproject ligt ten westen van het Oost-Vlaamse Doel en strekt zich uit tot Emmadorp in de Nederlandse provincie Zeeland. Het omvat in totaal 465 hectare.

Het getijdengebied Doelpolder ligt vlak bij de kerncentrale van Doel, ten zuidoosten van het Hedwige-Prosperproject. Doelpolder Noord en Doelpolder Midden zijn samen ongeveer 300 hectare groot.

Prosperpolder Zuid bevindt zich ten zuidoosten van Prosperdorp en grenst zowel aan de Doelpolder als aan Prosperpolder Noord. Het plas- en oevergebied beslaat zowat 170 hectare.

Ruim 4500 hectare getijdennatuur

De Hedwige-Prosperproject verbindt het Schor Ouden Doel en het Paardenschor in Vlaanderen met het Verdronken Land van Saeftinghe in Nederland. Vlakbij liggen ook het toekomstige getijdengebied (GGG) Doelpolder, Prosperpolder Zuid en Nieuw Arenbergpolder. Zo ligt er in het Belgisch-Nederlandse grensgebied ruim 4500 hectare uitzonderlijke natuur.

Zo’n uitgestrekte, aaneengesloten natuur is ecologisch veel waardevoller dan kleine, afzonderlijke gebieden. Ook de variatie van de inrichtingen zal een stevige bijdrage leveren aan het behalen van de Europese natuurdoelen voor de Linkerscheldeoever. Daarover lees je hier meer. 

Natuur beschermt tegen overstromingen

Ontpolderde gebieden halen bij hevig stormtij de druk van de ketel als het waterpeil gevaarlijk hoog dreigt te worden.

De energie van het water wordt getemperd en inlandse of stroomopwaartse woongebieden lopen minder risico op overstromingen. Grote oppervlakten slikken en schorren vormen een natuurlijke buffer voor het wassende water. Tegelijk bieden ze een kosteloze bescherming voor het achterland.

> Ontpoldering en de getijdennatuur die erdoor ontstaat, hebben tal van voordelen. Lees er alles over in het artikel ‘Ontpoldering maakt de Schelde robuuster’.

 

Kaart Hedwige-Prosperproject

 

 

 

 

 

Rechts vind je de laatste projectpublicaties terug, 
voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.