Flankerend landbouwbeleid

Veiligheid, natuur, recreatie, economie, flankerend landbouwbeleid

Bij de realisatie van het Sigmaplan houden we zoveel mogelijk rekening met de gevolgen voor de plaatselijke landbouwers. In bepaalde Sigmagebieden blijft landbouw mogelijk. In overleg met de plaatselijke landbouwers en de landbouworganisaties zoeken we in ieder gebied naar leefbare oplossingen.

Effecten in kaart

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) analyseren we de effecten van het Sigmaplan op een landbouwbedrijf. We peilen ook naar de verwachtingen van de landbouwers. Deze informatie wordt verzameld in een Landbouweffectenrapport (LER). Op basis daarvan wordt een programma met flankerende maatregelen uitgewerkt om de landbouwers te compenseren.

Landbouwgevoelige gebieden gespaard

Intensieve landbouwgronden vrijwaren we waar dat kan. Ook percelen worden zoveel mogelijk toegankelijk gehouden. We vermijden ook dat bestaande percelen versnipperd geraken. 

Flankerende maatregelen

Schade aan landbouwpercelen of oogst is niet altijd uit te sluiten in de projecten van het Sigmaplan. Flankerende maatregelen worden ingezet om de gevolgen voor de getroffen landbouwers te verzachten. In al deze maatregelen staat de leefbaarheid van een landbouwbedrijf centraal.

Flankerende maatregelen zijn heel uiteenlopend. De werken kunnen gespreid worden in de tijd. Zo heeft de landbouwer meer tijd om zijn bedrijf om te vormen. Of we bieden de landbouwer hulp bij het zoeken naar ruilgronden of een bedrijfsverplaatsing. Ook vergoedingen om opbrengstverlies te compenseren, zijn mogelijk. 

De landbouwer helpt mee bij het beheer

Landbouwers kunnen helpen om de natuurdoelen te realiseren. Dat kan via omvormingscontracten. In ruil voor een vergoeding beheert de landbouwer de grond volgens strikte afspraken. Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast in wetlands. Een omvormingscontract van vijf jaar geeft de landbouwer de tijd om zijn bedrijf te reorganiseren, of alternatieven te zoeken voor de verloren grond. Pas na die periode van vijf jaar worden de gebieden vernat.

Landbouwers kunnen ook beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit houdt in dat ze specifieke maatregelen nemen die goed zijn voor de natuur. In ruil daarvoor krijgen ze Europese subsidies.

> Voor informatie kan je terecht bij de VLM.