Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen

In 1953 werd Nederland getroffen door een van de zwaarste natuurrampen uit zijn geschiedenis. Een allesverwoestende storm eiste toen 1.836 levens. Ook in Vlaanderen was de materiële en menselijke schade groot. Nederland reageerde op de ramp met de Deltawerken. Vlaanderen maakte eveneens werk van een betere beveiliging tegen overstromingen van de getijdenrivieren. Via het Sigmaplan werden slimme maatregelen uitgewerkt om overstromingen tegen te gaan. Tegelijk creëert het Sigmaplan nieuwe kansen voor de natuur. “En we gaan nog een stap verder, want in het Sigmaplan houden we ook rekening met de gevolgen van de klimaatwijziging”, zegt Wim Dauwe, projectleider van het Sigmaplan.

Toekomstgericht
De basis van het Sigmaplan is een spitsvondige combinatie van dijkaanpassingen en de aanleg van overstromingsgebieden, waarin het water gecontroleerd kan worden opgevangen bij stormtij. Wim Dauwe: “In tegenstelling tot onze noorderburen, die vooral stevig indijken, ligt de klemtoon van het Sigmaplan op ‘ruimte voor de rivier’. We verhogen de dijken niet; we verlagen ze. Door de klimaatwijziging zal de zeespiegel nog verder stijgen, waardoor de kans op een superstorm toeneemt. Bovendien moeten we rekening houden met regen en waterafvoer uit de gebieden stroomopwaarts. Het Sigmaplan pakt al die problemen aan.”

Een Scheldegebied met vele functies
Naast het opvangen van het stormwater bieden de gecontroleerde overstromingsgebieden ook nieuwe kansen voor waardevolle natuur. Via een specifieke inrichting ontstaat ofwel getijdennatuur, met slikken en schorren, ofwel natte natuur, die rietland, elzenbroekbossen of bloemrijke hooi- en graslanden herbergt. Die natuur heeft heel wat te bieden voor recreanten en draagt bij tot de economische ontwikkeling van de streek. Ook landbouw wordt geïntegreerd in het Sigmaplan. Landbouwers kunnen meehelpen aan de natuurontwikkeling, of worden geholpen via flankerende maatregelen.

Gefaseerde aanpak
Al die bouwstenen – veiligheid, natuur, economie, en landbouw – vormen samen een geïntegreerd totaalplan. Dat wordt nu in fasen uitgevoerd door alle partners van het Sigmaproject. Zo is het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen, de Polders van Kruibeke, ondertussen bijna klaar. Dat waterbergende gebied is zo’n 600 hectare of 1.200 voetbalvelden groot. Daarmee wordt Vlaanderen tot vijf keer beter beschermd tegen overstromingen.


Naar aanleiding van de herdenking van de overstromingsramp in 1953, vind je hier een reportage terug op het VRT-journaal, en hier een interview op Radio 1 met Patrick Meire, hoogleraar integraal waterbeheer aan de Universiteit Antwerpe