Komende weken maken we schoon schip in Dorent en graven we 2 meanders en een poel uit.  

We werken op twee locaties. In en rond de oostelijke meander is vroeger vervuild materiaal gestort. Het gaat om plastics, steenpuin en allerhande afval. Dat ruimen we op en brengen het naar een erkende verwerkingsinstantie. De historische meander graven we opnieuw uit met flauw afhellende oevers.  We graven ook een nieuwe poel in de omgeving van deze meander. 

In het westen van het gebied liggen de relicten van een oude meander. Die werd in het verleden opgevuld met allerhande grondmateriaal. Ook deze meander graven we uit. 

Door de vervuiling te verwijderen zal het gebied aantrekkelijker zijn voor recreanten. Maar ook de natuur leeft op, het wordt een beter leefgebied voor tal van soorten.

We verwachten dat er zich de komende jaren water- en oeverplanten zullen vestigen. Niet lang daarna duiken kleine waterdieren op, zoals schaatsenrijders, libellen en waterjuffers. Vervolgens ontdekken kikkers, padden en salamanders de poelen. Ook de kamsalamander vindt er een ideaal leefgebied. Het is onze grootste inheemse watersalamander, maar helaas ook een van de meest bedreigde, omdat zijn biotoop behoorlijk zeldzaam is geworden. Kamsalamanders houden van grote poelen met proper water en wat waterplanten, liefst zonder concurrentie van vissen. Daar kunnen ze zich veilig voortplanten. Overwinteren doen ze op het land. Dan schuilen ze in struikgewas, hagenrijen of kleine lapjes bos.

 Om het de kamsalamanders naar hun zin te maken, hebben we in 2019 al enkele poelen hersteld en een paar nieuwe gegraven. We ruimden ook vervuild slib uit de afgesneden meanders van de Oude Zenne. 

Om de populatie kamsalamanders echt kansen te geven is het van belang om een netwerk van poelen en waterpartijen te realiseren. Vandaar de bijkomende inspanningen.

 De werken starten in september en zullen enkele weken in beslag nemen. Tijdelijk kunnen er enkele paden onderbroken zijn.

 Werken in Dorent