Van 29 januari tot 29 maart organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Fort van Lillo’. Het plan moet het verhogen en verplaatsen van de waterkeringsdijk tussen de Schelde en het dorp mogelijk maken. Op donderdag 7 februari is er een publiek participatiemoment in het Kruitmagazijn in Lillo. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Fort van Lillo langs de Schelde in Antwerpen. Om Lillo te beveiligen tegen overstromingen zullen we in het kader van het Sigmaplan een hogere dijk bouwen. Die waterkering vormt een essentiële schakel in de bescherming van het havengebied aan de rechteroever van de Zeeschelde. De aanleg van de waterkering betekent dat de jachthaven verplaatst moet worden. Tegelijk zal het plan de uitvoering van het Masterplan Lillo mogelijk maken. Met dat plan wil de stad Antwerpen het ruimtelijk functioneren van het fort verbeteren en de erfgoedwaarde en toeristische-recreatieve functie versterken.

“De geplande dijkwerken vormen de aanleiding om de oorspronkelijke structuur van het fort te herstellen. Dat vraagt ook een herstructurering van het parkeren in het gebied, waarbij gedacht wordt aan een nieuwe bezoekersparking buiten het fort langs de Scheldelaan. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat dat project uitvoerbaar wordt”, zegt Christophe Vandevoort van het Vlaams Departement Omgeving.

Participatiemoment

Op donderdag 7 februari 2019  is er een publiek participatiemoment. Iedereen is welkom om 19 uur in het Kruitmagazijn, Kazerneplein 10 in Lillo (Antwerpen).

Documenten inkijken

De start- en procesnota ligt van 29 januari tot 29 maart 2019 ter inzage in het districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140 in Berendrecht (Antwerpen). De documenten kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup.

Iedereen kan tot 29 maart schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt:

  • digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup;
  • brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo;
  • aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden.

De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een ‘scopingnota’. In die nota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een ‘voorontwerp RUP’. Dat wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. Het is de Vlaamse Regering die het 'ontwerp RUP' voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede keer inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State wordt het GRUP definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering.