Op woensdag 16 september werden in het gemeentehuis van Zemst de inrichtingsplannen voor Dorent aan de bevolking voorgesteld. Het Sigmagebied, op het grondgebied van Zemst en Vilvoorde, krijgt binnen enkele jaren een aangepaste inrichting met natte graslanden, houtkanten en waterpartijen.

Het inrichtingsplan richt zich op de ontwikkeling van Europees zeldzame natuur, waar volgens de Habitatrichtlijn beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De geplande ingrepen kaderen in het Sigmaplan van de Vlaamse overheid. Dorent, gelegen langs de Zenne en de Oude Zenne, is een vochtig gebied dat zich leent om ‘wetland’ te ontwikkelen. Graslanden omzoomd door houtkanten met her en der een poel of waterpartij zullen het uitzicht van het gebied bepalen.

Het ANB en W&Z maakten het inrichtingsplan op in overleg met gemeentebesturen, natuurverenigingen, landbouworganisaties en -administraties, de diensten voor toerisme, ruimtelijke ordening en erfgoed. Projectleider Elias Verbanck (ANB): ”In de loop van 2016 laten we nog een archeologisch onderzoek uitvoeren, om te voorkomen dat we tijdens de werken bodemschatten zouden beschadigen. Vervolgens dienen we een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in en maken we een uitvoeringsbestek op. Daarna kunnen de werken van start gaan.”

Van de graslanden wordt op bepaalde plaatsen de toplaag afgeplagd, zo kunnen soortenrijke graslanden zich opnieuw ontwikkelen. In overleg met lokale landbouwers werd gekozen voor medegebruik van het gebied. Zo zullen zij bepaalde percelen verder kunnen gebruiken als hooiland of als weiland voor paarden. Daarnaast worden er maatregelen genomen om het leefgebied van de kamsalamander te verbeteren. Er worden nieuwe poelen aangelegd, op korte afstand van elkaar zodat ze voor amfibieën een aaneengesloten leefgebied vormen. In de bestaande poelen en afgesneden meanders van de Oude Zenne krijgen de oevers een zachtere hellingsgraad en wordt overtollig slib geruimd.

Die wondere natuur wil het Sigmaplan bij de mensen brengen. Dorent zal men ook in de toekomst al wandelend, al fietsend of te paard kunnen beleven. Dwars door het gebied en over de dijken van de Oude Zenne lopen onverharde wandelpaden. Ruiters kunnen terecht op een aangepaste route. Het bestaande mountainbike pad door het Nelebroek blijft behouden. Er komen ook extra inspanningen om gemotoriseerde voertuigen te weren.

De werken in Dorent passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter beschermt tegen overstromingen en tegelijk waardevolle natuur langs de rivieren in ere herstelt. Verder rond de Dijlemonding, komen drie gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s), zodat ook de regio rond de Zenne voldoende beschermd wordt tegen overstromingen. Die zullen bij extreem stormtij of zware neerslag het overvloedige water opvangen. Waar mogelijk combineren we die waterbuffers met unieke natuur of landbouw.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Dorent.