De Hoge Raad, het hoogste gerecht van Nederland, heeft beslist dat Nederland mag doorgaan met het onteigenen van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. De  Nederlandse en Vlaamse overheid willen de polder teruggeven aan de natuur om de kans op wateroverlast te verminderen en ruimte te creëren voor zeldzame fauna en flora.

Bij de actualisatie van het Sigmaplan in 2005 hebben Nederland en België afgesproken om de Nederlandse Hedwigepolder (in Hulst) en de Vlaamse Prosperpolder (in Beveren) aan te sluiten bij het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen zullen de gebieden een grensoverschrijdend natuurpark vormen: het Grenspark Groot-Saeftinghe. Daarvoor moeten beide polders ontpolderd worden: de dijken worden doorgestoken om de Westerschelde meer ruimte te geven, waardoor de kans op wateroverlast vermindert. Bovendien zullen in het gebied weer slikken en schorren tot ontwikkeling komen: zeldzame getijdennatuur.

In de Prosperpolder zijn de werken al achter de rug. Voor de ontpoldering van de Hedwigepolder moet eerst nog landbouwgrond onteigend worden. De eigenaar van het grootste gedeelte van de polder wilde zijn grond behouden of zelf ontpolderen. De Hoge Raad heeft hem nu ongelijk gegeven. Dat betekent dat de Nederlandse regering de grond mag onteigenen. De Hoge Raad is van oordeel dat de regering het voorstel van de eigenaar om zelf de polder onder water te zetten mocht afwijzen omdat het gaat om “grootschalige infrastructurele werken, waaronder waterkeringen, waarmee de openbare veiligheid is gemoeid”.

Meerwaarde

De Hedwigepolder zal vermoedelijk tegen 2022 ontpolderd zijn. Nu de onteigening door kan gaan, kunnen de effectieve werken in het gebied worden voorbereid. De Vlaamse Waterweg nv, dat de werken volledig zal uitvoeren en financieren, bereidt momenteel het bestek voor en hoopt dat zo snel mogelijk in de markt te zetten. Intussen zijn de Nederlandse en Vlaamse overheid in gesprek met inwoners, landbouwers en bedrijven om te bekijken hoe de ontpoldering een toegevoegde waarde kan zijn voor de omgeving en de mensen die er wonen en werken. Zo zal het Grenspark Groot-Saeftinghe een walhalla zijn voor natuurliefhebbers, en ook ondernemers zullen er een graantje van kunnen meepikken.