Gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's)

Een gecontroleerd overstromingsgebied is een gebied naast de rivier dat wordt afgebakend met een ringdijk. Het dient als waterbuffer bij extreme weersomstandigheden.

We werken met twee types overstromingsgebieden:

  • Overstromingsgebieden met in hoofdzaak een veiligheidsfunctie: gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's)
  • Overstromingsgebieden met een veiligheids- en natuurfunctie: gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GOG-GGG's)

Hoe werkt een GOG?

In een afgebakend gebied langs de rivier trekken we landinwaarts een hoge, stevige ringdijk op. De bestaande rivierdijk wordt vervolgens verlaagd en verstevigd. Bij hoge waterstanden in de rivier kan het water over die overloopdijk stromen. De ringdijk beschermt achterliggende woonkernen tegen wateroverlast.

Zo ontstaat langs de rivier een gecontroleerd overstromingsgebied dat een grote hoeveelheid water kan bergen. Daardoor daalt het waterpeil van de rivier en vermindert de druk op de dijken. De vloedgolf verliest een groot deel van haar kracht en het risico op overstromingen of dijkbreuken neemt af.

Zodra het water in de rivier voldoende gezakt is, loopt het overstromingsgebied leeg via uitwateringssluizen.

Meestal loopt een overstromingsgebied maar af en toe onder water. De rest van het jaar kan het gebied een andere functie hebben. In sommige overstromingsgebieden kunnen landbouwers hun vee laten grazen, in andere kan waardevolle natuur groeien.

Via deze animatie zie je hoe een GOG werkt:

 

Realisaties GOG

Hoe werkt een GOG-GGG?

In een overstromingsgebied met gereduceerd getij combineren we veiligheid met natuur. Dat doen we door het overstromingsgebied uit te rusten met speciale sluizen. De hoge inwateringssluis laat elke dag een beetje water in en uit het gebied stromen – op het ritme van eb en vloed. Na verloop van tijd ontstaat door dit proces zeldzame getijdennatuur met slikken en schorren.

Bij overstromingen loopt het water helemaal over de overloopdijk. De ringdijk beschermt de achterliggende woongebieden, wegen en ander infrastructuur. Als de storm is gaan liggen, voert de lage uitwateringssluis het water weer af.

Via deze animatie zie je hoe een GOG-GGG werkt:


 

Realisaties GOG-GGG