Hoe werkt een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)?

Een gecontroleerd overstromingsgebied is een gebied naast de rivier dat wordt afgebakend met een ringdijk. Het dient als waterbuffer bij extreme weersomstandigheden.

In een afgebakend gebied langs de rivier trekken we landinwaarts een hoge, stevige ringdijk op. De bestaande rivierdijk wordt vervolgens verlaagd en verstevigd. Bij hoge waterstanden in de rivier kan het water over die overloopdijk stromen. De ringdijk beschermt achterliggende woonkernen tegen wateroverlast.

Zo ontstaat langs de rivier een gecontroleerd overstromingsgebied dat een grote hoeveelheid water kan bergen. Daardoor daalt het waterpeil van de rivier en vermindert de druk op de dijken. De vloedgolf verliest een groot deel van haar kracht en het risico op overstromingen of dijkbreuken neemt af.

Zodra het water in de rivier voldoende gezakt is, loopt het overstromingsgebied leeg via uitwateringssluizen.

Meestal loopt een overstromingsgebied maar af en toe onder water. De rest van het jaar kan het gebied een andere functie hebben. In sommige overstromingsgebieden kunnen landbouwers hun vee laten grazen, in andere kan waardevolle natuur groeien.