Op de Schelde in Uitbergen is W&Z gestart met onderhoudsbaggerwerken in het kader van het Sigmaplan. Het gebaggerde zand wordt voorlopig opgeslagen, om straks dienst te doen als bouwmateriaal voor de dijkwerken van het overstromingsgebied Wijmeers 1. 

In het Sigmaproject Kalkense Meersen zijn werken bezig om de omgeving beter te beveiligen tegen overstromingen en duizend hectare fraaie natuur te ontwikkelen. In maar liefst zes deelgebieden worden Sigmamaatregelen getroffen. De werken in Wijmeers 2 zijn bijna afgerond. Nu rest hier enkel nog het wegnemen van een deel van de dijk om de rivier meer overstromingsruimte te geven en authentieke getijdennatuur te ontwikkelen. Maar eerst doet dat gebied dienst als tijdelijke zandopslagplaats voor de werken in Wijmeers 1. Ook het zand uit de onderhoudsbaggerwerken in Uitbergen – waarmee we nu starten – wordt ondergebracht in Wijmeers 2.

Efficiënt baggeren
Wijmeers 1 wordt op termijn ingericht als overstromingsgebied, waar ook plaats is voor natte natuur (wetland). Om dat gebied in te richten zijn dijkwerken nodig. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van zand dat ter plaatse vrijkomt. Gebaggerd zand wordt op het water met een kraan in een duwbak geladen en vervolgens aan land gebracht in Wijmeers 2 om te ontwateren. Na droging kan het zand worden hergebruikt in Wijmeers 1. Zo worden twee problemen tegelijk aangepakt: de baggerwerken zorgen voor een betere afwatering van de Schelde én de nieuwe dijken beschermen de omgeving tegen overstromingen. Ook de hinder voor de omgeving blijft tot een minimum beperkt. Grootschalige afvoer van baggerspecie en aanvoer van grond over de weg voor de dijkwerken worden immers vermeden.


Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Kalkense Meersen
Klik hier voor de projectnieuwsbrieven over het Sigmaproject Kalkense Meersen