Bovenzanden langs de Rupel in Willebroek is een bestaand gecontroleerd overstromingsgebied van het Sigmaplan Dijlemonding. Binnen enkele jaren wordt het overstromingsgebied omgevormd en krijgt het er een natuurinvulling bij. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) maakt die omvorming mogelijk. Op 6 december ben je welkom op een participatiemoment over de startnota van het GRUP, een eerste stap in het omvormingsproces. Er loopt ook een openbaar onderzoek over de startnota.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil de Vlaamse overheid de open ruimte in deze regio zoveel mogelijk behouden voor landbouw, natuur en bos. Het plan legt vast welke bestemming de verschillende gronden krijgen.

Proces uit de startblokken

Het ontwerp van de startnota werd opgesteld door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, in overleg met de uitvoerders van het Sigmaplan (de Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos), het Agentschap Onroerend Erfgoed, het departement Landbouw en Visserij en de gemeente Willebroek. Op het ontwerp van de startnota wordt tijdens een openbaar onderzoek advies gevraagd aan de betrokken gemeente en provincie, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en andere adviesinstanties. Ook de ruime bevolking wordt geraadpleegd. Op 6 december 2018 vindt voor de bevolking een participatiemoment plaats.

Vervolgstappen

Op basis van de adviezen op de startnota en de participatie worden vervolgdocumenten uitgewerkt, waaronder een voorontwerp van het GRUP en een ontwerp van milieubeoordeling. Ook daarop wordt opnieuw advies gevraagd van verschillende instanties. Daarna wordt een ontwerp van GRUP uitgewerkt en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Een keer dat gebeurd is, wordt er opnieuw een openbaar onderzoek met raadpleging van de bevolking georganiseerd. Intussen wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Pas daarna kunnen de werken starten.

Toekomst

Bovenzanden wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Het overstromingsgebied uit 1981 zal niet enkel een veiligheidsfunctie hebben, en overtollig water uit de Rupel opvangen bij stormtij, maar ook een natuurinvulling krijgen. Elke dag stroomt op het ritme van eb en vloed water in en uit het gebied. Daarvoor wordt een in- en uitwateringssluis gebouwd langs de Rupel. Door de getijdenwerking ontstaat getijdennatuur en ontwikkelt zich een netwerk van slikken en schorren. Planten als het harig wilgenroosje, verschillende soorten riet en op termijn wilgenvloedbos zullen het er prima naar hun zin hebben. Het gebied zal ook een bonte menigte vogels, zoals de bosruiter en de kluut, aantrekken. Je kan je verwachten aan een schouwspel zoals dit zich nu al voordoet in het nabijgelegen Zennegat

Praktisch:

Publiek participatiemoment:

-        6 december 2018 om 19u

-        Lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek

Openbaar onderzoek:

-        Van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019

-        De startnota en de procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis van Willebroek en bij het Departement Omgeving (Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel).

Je kan het plan ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 25 januari 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief.

De aankondiging van het departement Omgeving vind je hier.