In Hamme begint Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) met de aanleg van de ringdijk rond De Bunt, een van de zeven deelgebieden van het Sigmaproject Durmevallei. “De Bunt en de andere gebieden zullen de regio veiliger maken en tegelijk Durmenatuur in ere herstellen”, zegt Hans Quaeyhaegens van W&Z.

De Bunt bevindt zich in Hamme, ten westen van de monding van de Durme in de Schelde. “Vanaf 16 februari beginnen we met de voorbereidende werken in het gebied”, zegt Hans Quaeyhaegens. “We vormen De Bunt om tot gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij of GOG-GGG. Bij gevaarlijke hoge waterstanden, zogenaamde stormvloeden, kan er rivierwater over de verlaagde overstroomdijk het gebied in stromen. Door water aan de rivier te onttrekken en in het overstromingsgebied te bergen zakt het waterpeil op de Schelde en de Durme waardoor overstromingen elders voorkomen worden. De hoge en stevige ringdijk die we er bouwen, voorkomt dat de gebieden achter het GOG-GGG onder water lopen.”

Beperkte hinder voor omwonenden
Met de voorbereidende werken maakt W&Z De Bunt bouwrijp. Er worden onder meer bomen gerooid. Tegelijk trekt een archeologisch onderzoek na of er in De Bunt culturele of historische relicten aanwezig zijn. “Om tijdens de werken het regenwater op te vangen en af te voeren, leggen we een tijdelijk bufferbekken aan en plaatsen we een pompstation. We doen er alles aan om de hinder voor de omwonenden te beperken.” Zo zal de ringdijk in De Bunt bestaan uit zand dat W&Z eerder heeft gebaggerd uit de Durme en opgeslagen binnen het toekomstige overstromingsgebied. “We hoeven dus minder extra grond aan te voeren en beperken het wegtransport. De toekomstige ringdijk zal voorzien zijn van trappen, bruggen en een parking ter hoogte van de horecazaken In den Bunt, Wuitens Nest en Den Otter. Zo krijgen recreanten toegang tot de ringdijk.”

Sigmaproject bundelt bescherming en natuurontwikkeling
De werken in De Bunt kosten 6,2 miljoen euro en werden toegewezen aan aannemer  Jan De Nul-Envisan uit Hofstade. Ze passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen zowel veiliger als natuurlijker wil maken. Grote gebieden van Hamme, Temse, Waasmunster en Zele zijn gevoelig voor overstromingen. Een van de oorzaken is de snelle verzanding van de rivier. Met duurzame baggerwerken hielp W&Z dat euvel de voorbije jaren al uit de weg. Maar ook de invloed van de getijden verhoogt het overstromingsrisico. Daarom tekende W&Z in overleg met alle betrokkenen het Sigmaproject Durmevallei uit. Dat biedt bebouwde gebieden een betere bescherming tegen watersnood én herstelt unieke riviernatuur rond de Durme.

Zeldzame zoetwatergetijdennatuur
In De Bunt zal waardevolle getijdennatuur ontstaan. “Nadat de ringdijk klaar is, bouwen we speciale sluizen. Die zullen Scheldewater De Bunt in en uit laten stromen op het ritme van eb en vloed”, zegt Hans Quaeyhaegens. “De nabootsing van de getijden creëert slikken en schorren, waar tal van zeldzame planten en dieren goed gedijen”, vult Elias Verbanck van het ANB aan. “Tot slot verlagen we de huidige Scheldedijk, zodat water er bij noodweer overheen kan stromen, en opgevangen wordt door het GOG-GGG. Na drie jaar zouden de werken aan de ringdijk achter de rug moeten zijn. Later richten we een deel van het domeinbos mogelijk nog in als speelbos.”

Zodra De Bunt volledig is ingericht, neemt W&Z het Klein Broek onder handen. Daarna volgt het Groot Broek. Ook in die twee gebieden combineert W&Z veiligheid met natuur. “We ontpolderen de gebieden. Dat betekent dat we bressen slaan in de oude Durmedijk en de riviergetijden loslaten op het gebied. Net zoals in De Bunt ontstaat er zoetwatergetijdennatuur. Bovendien worden de getijden stroomopwaarts veel minder krachtig en verhogen we andermaal de veiligheid van de wijde omgeving.”

Het Sigmaplan heeft de Durmevallei heel wat te bieden. Om de watergebonden projecten in Hamme zo goed mogelijk af te stemmen op de lokale behoeften, sloot W&Z in januari een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Tegen de zomer bereiden beide partijen hun gezamenlijke visie over de projecten voor. Behalve de Sigmagebieden gaat het onder meer over de herinrichting van het Kaaiplein, de verfraaiing van de omgeving rond de Mirabrug en een aantrekkelijker fietspad langs de Durme richting Waasmunster. Ook elders in de Durmevallei willen  W&Z en ANB van het Sigmaplan een meerwaarde voor de hele regio maken. “De historische Koolputtensite toveren we bijvoorbeeld om tot hét speerpunt van het toerisme in de Durmevallei, zonder dat ze haar rustieke karakter verliest.”


Hier vind je meer informatie over het Sigmaproject Durmevallei.