In Lier en Nijlen werden op 30 juni en 1 juli 2014 twee infomarkten gehouden over de inrichting van de Sigmagebieden rond de Nete en Kleine Nete. De bevolking en andere betrokkenen kregen er informatie over de plannen van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om de regio beter te beschermen tegen overstromingen en de natuurwaarden te verhogen. De voorbije maanden werden de plannen nog aangepast om de landbouw in het gebied leefbaar te houden.

In een gebied van 265 hectare rond de Nete en de Kleine Nete is als onderdeel van het Vlaamse Sigmaplan een uitgebreid inrichtingsproject gepland. Het doel is dubbel: de regio beter beschermen tegen wateroverlast en in één adem de waardevolle Netenatuur nieuw leven inblazen. De inrichting gebeurt met oog voor de landbouwers die in het gebied actief zijn, zodat de leefbaarheid van hun bedrijf niet in het gedrang komt.

Het projectgebied is uitgestrekt en telt drie zones. De eerste zone waar ingrepen gepland zijn, ligt langs de Beneden-Nete, op het grondgebied van Lier en Duffel. De tweede zone, langs de Kleine Nete, is het gebied Varenheuvel-Abroek op het grondgebied van Grobbendonk, Zandhoven en Nijlen. De derde zone is het mondingsgebied van de Grote Nete, op het grondgebied van Lier, Berlaar en Nijlen.

Bescherming van de woongebieden en plaats voor de roerdomp
In de zone Beneden-Nete liggen de twee Anderstadtgebieden, de Polder van Lier, Zone Hof van Lachenen en de Vijvers aan Anderstadt. Koen Segher van W&Z: “De eerste drie gebieden moeten voor meer veiligheid zorgen in de regio. Die bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) worden aangepast, zodat de Nete zelfs bij de hoogste waterstanden haar overtollige water ruimschoots kan bergen. Zo blijven de achterliggende woongebieden gespaard van overstromingen.”

Rond de Beneden-Nete zal straks ook de natuur een hoofdrol spelen. Anderstadt 1 wordt gedeeltelijk teruggegeven aan de natuur. Een hele strook langs de rivier komt onder invloed van het getij en zo ontstaan waardevolle slikken en schorren. Ook voor een ander nat natuurtype, wetland, komt er volop ruimte langs de Beneden-Nete. Koen Deheegher van het ANB: “Wetlands zijn natte natuurgebieden waar tal van vogels en planten bijzonder goed gedijen. In Zone Hof van Lachenen ontstaat er een ideale habitat voor de roerdomp, een zeldzame reigerachtige vogel. In de volledige zone Beneden-Nete komt er 65 hectare natte natuur bij, met open water, riet, slikken en schorren.”

Leefbare lokale landbouw
In Varenheuvel-Abroek, de tweede zone die zich uitstrekt over een lange strook grond van 135 hectare in Nijlen, Zandhoven en Grobbendonk, werden de oorspronkelijke plannen bijgesteld. Dat gebeurde nadat uit het landbouweffectenrapport was gebleken dat de geplande natuuringrepen te nadelige gevolgen zouden hebben voor de landbouw in het gebied. Om de lokale landbouw leefbaar te houden werd in overleg met de landbouworganisaties beslist om 75 hectare grond ten zuiden van de Kleine Pulsebeek voor te behouden voor landbouw. Dat gebied krijgt eigen afwateringsgrachten naar de Kleine Nete, zodat het overtollige water er zo snel mogelijk kan wegvloeien. Voor de landbouwers die toch moeten wijken, of schade of verlies lijden, werkte de Vlaamse overheid een programma met compensaties uit: het flankerende landbouwbeleid.
De rest van die zone wordt ingericht op maat van de natuur. Winteroverstromingen vanuit de Kleine Pulsebeek blijven bestaan. Zo wordt de bufferwerking van het gebied verder verbeterd.

Onderzoek naar inrichting mondingsgebied
Na de werken van het Sigmaplan moet de roerdomp ook zijn gading kunnen vinden in het mondingsgebied van de Grote Nete. In die derde zone van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete komt er voor de vogel zo’n 54 hectare leefgebied bij in de vorm van wetland. Koen Segher: “De concrete inrichting van het mondingsgebied ligt nog niet helemaal vast. We onderzoeken alle mogelijkheden, maar in elk geval streven we ook hier naar een evenwicht tussen bescherming van de woongebieden, herstel van de natuur en het behoud van lokale landbouwbedrijven.” De werken voor het Sigmaproject Nete en Kleine Nete starten ten vroegste in 2016.


Meer info en een stand van zaken vind je hier
Hier vind je de projectbrochure en hier de nieuwsbrief van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete.