Hedwige-Prosperproject

Twee polders worden teruggeven aan de Schelde: de Hedwigepolder aan Nederlandse zijde en de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Deze 'ontpolderingen' maken deel uit van de Scheldeverdragen die Vlaanderen en Nederland getekend hebben. In de Hedwige-Prosperpolder wordt het al brakke getijdennatuur – slikken en schorren – wat de klok slaat. Die natuur zal deel uitmaken van het Grenspark Groot-Saeftinghe, samen met het Verdronken Land van Saeftinghe en de andere getijdennatuur die aangelegd wordt in Vlaanderen. 

Oppervlakte: 465 hectare (170 hectare Prosperpolder, 295 hectare Hedwigepolder)
Grondgebied: Beveren (Oost-Vlaanderen) en Hulst (Zeeland)
Type gebied: ontpoldering
Invulling gebied: getijdennatuur

De Hedwige- en Prosperpolder, met helemaal rechts de Doelpolder.

In het midden van de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw werden deze polders gewonnen op het water. Nu geven we ze terug aan de Schelde. We noemen dat ook ontpolderen. De rivier krijgt extra overstromingsruimte, waardoor verder stroomopwaarts de druk van de ketel gaat en wateroverlast vermeden wordt. Dijken en een visvriendelijk pompstation beschermen het achterliggende woongebied. De Schelde krijgt opnieuw vrij spel in het gebied en gaandeweg ontstaan zo slikken en schorren: waardevolle getijdennatuur die in het verleden verloren is gegaan.

De ontwikkeling van die getijdennatuur past binnen de Ontwikkelingsschets 2010, een onderdeel van de Scheldeverdragen die eind 2005 tussen Vlaanderen en Nederland werden gesloten. Het doel van de Ontwikkelingsschets: samen werk maken van een meer veilige, toegankelijke en natuurlijke Schelde. Vlaanderen doet dat met het Sigmaplan, Nederland met het Natuurpakket Westerschelde.

Door de Scheldenatuur te herstellen, beschermen we het karakteristieke leefgebied van tal van zeldzame vogels, planten en andere dieren. Zo komen we ook tegemoet aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie. Het slikken- en schorrengebied in de Hedwige- en Prosperpolder komt er niet als compensatie voor baggerwerken in de Westerschelde in het voordeel van de Antwerpse haven, een veelgehoorde misvatting. 

Bekijk hier de kaart met alle ingrepen in de Hedwige-Prosperpolder.