Foto 1: Scheldedijk in Bastenakkers                                                                                         Foto 2: Schelde te Heusden

Integraal plan beschermt Gent en omgeving tegen overstromingen

Studiewerk toont aan dat Gent en omstreken vandaag nog onvoldoende beschermd zijn tegen stormvloeden vanuit de Noordzee, al of niet in combinatie met hoge bovenafvoer veroorzaakt door overvloedige neerslag. De gevolgen van overstromingen in een drukbevolkte regio als Gent zijn niet te overzien. Daarom werkt W&Z aan een integraal plan voor de Scheldevallei tussen Gentbrugge en Wetteren. Het hoofddoel: de regio beschermen tegen overstromingen en de aanslibbing van de rivier oplossen. Tegelijk verbetert het plan de recreatieve aantrekkelijkheid van de regio. Dit alles met maximaal respect voor de natuur. De publieke inspraak rond de fase van de milieueffectenrapportage (MER) wordt nu verwerkt.

Om de ruime omgeving rond Gent in de toekomst beter te beschermen tegen overstromingen worden twee maatregelen voorzien: de bouw van een nieuwe sluis in Heusden en de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Wetteren (Bastenakkers-Ham).

Nieuwe impulsen voor natuur en recreatie
De nieuwe sluis in Heusden zal als waterkering fungeren, waardoor het risico op overstromingen tussen Gent en deze sluis sterk afneemt. Zo kunnen we in Sint-Amandsberg de keermuren wegnemen, waardoor we de natuurlijke band met de rivier herstellen en de belevingswaarde voor wandelaars en fietsers vergroten.

Tegelijk wordt het dichtgeslibde deel van de Zeeschelde opnieuw bevaarbaar voor plezier- en passagiersvaart. Zo herstellen we de rechtstreekse aansluiting op Portus Ganda en de mooie Gentse binnenwateren. Een belangrijke impuls voor de toeristische aantrekkingskracht van de regio. Dit sluit bovendien aan bij het initiatief om de historische samenvloeiing van Schelde en Leie te herstellen, in 2010 werd namelijk gestart met de bouw van de Scaldissluis aan de Oude Beestenmarkt. Door de aanzanding aan te pakken, bevorderen we eveneens de afvoer van hemelwater uit de gebieden langs de rivier, en ruimen we het knijtenprobleem definitief van de baan.

In het integraal plan krijgt ook natuur de nodige aandacht. Bestaande getijdennatuur wordt vervangen door erg waardevolle riviernatuur met plas- en drasoevers, en rietkragen midden in de Gentse groenpool, de Gentbrugse Meersen en de Damvallei. In de voormalige zandwinningsput van Melle en het overstromingsgebied Ham in Wetteren krijgt hoogwaardige getijdennatuur van slikken en schorren volop ontwikkelingskansen.

Aandacht voor publieke inspraak bij MER-onderzoek
Het integrale plan kwam tot stand na jarenlang overleg binnen het Bekkenbestuur Beneden-Schelde. Diverse instanties werden bij de opmaak betrokken, naast lokale overheden en Vlaamse administraties werden ook natuurorganisaties, landbouworganisaties, pleziervaartorganisaties en toeristische actoren geraadpleegd. Gedurende dertig dagen lag een kennisgevingsnota over het milieueffectenrapport (MER) ter inzage. Het publiek kreeg de kans hierop adviezen en opmerkingen te formuleren. Een team van MER-deskundigen verwerkt momenteel alle adviezen en opmerkingen, en neemt ze op in het milieueffectenonderzoek.


Hier vind je meer info en beeldmateriaal over de persconferentie rondom de kennisgeving MER-fase.
Hier vind je meer info over het project Zeeschelde Gentbrugge-Melle.
Hier vind je meer info over het project Bastenakkers-Ham.