Linkeroever

Niet alleen op de Scheldekaaien in Antwerpen stad, ook op Linkeroever weren we het overstromingsgevaar door de dijken te verhogen en te verstevigen. Maar we investeren niet alleen in waterveiligheid, ook in waardevolle slikken en schorren. 

Grondgebied: vanaf Sint-Annabos tot de grens met Zwijndrecht
Type gebied: dijkwerken
Invulling gebied: fraaie en groene dijken en getijdennatuur

Rust en tegelijk een stad om de hoek: die combinatie maakt Linkeroever uniek. Tel daarbij nog de verschillende natuurlijke en recreatieve troeven, zoals het Sint-Annastrand, de watersportplas Galgenweel en het vogelbroedgebied Blokkersdijk. Die krijgen nu een stevige opwaardering met een gestroomlijnd, maar afwisselend dijktracé dat bescherming biedt tegen overstromingen en tegelijk kansen geeft aan unieke natuur.

De werken aan de dijken gebeuren met bijzondere aandacht voor de slikken en schorren langs de Scheldeoever. Die getijdennatuur is het terrein van zeldzame planten en dieren, die we volgens Europese richtlijnen zo goed mogelijk beschermen. Bovendien vormen ze op Linkeroever een ideale verdedigingslijn: ze temperen de golfslag, waardoor de dijken minder druk ondervinden. Bij de werken trachten we de aaneengesloten strook slikken en schorren langs de oever niet te verstoren. Daarnaast veranderen we op bepaalde plaatsen de hellingsgraad van de oever, om te voorkomen dat de schorren afslijten.  

Burchtse Weel

De Burchtse Weel is een waterplas die sinds 2011 aangesloten is op de Schelde. Zo is de plas omgevormd tot een slikken- en schorrengebied.

Galgenweel

De uitwateringssluis van het Galgenweel in Antwerpen, het grootste brakwatermeer van Vlaanderen, was aan vervanging toe. Daarom trokken we een nieuwe constructie op, waarna we de oude sluis afbraken. Over een lengte van 1 kilometer namen we ook de dijk onder handen. Langs het fietspad legden we een ‘tuimeldijkje’ aan, een smalle dijk van ongeveer 75 centimeter hoog. Die constructie zorgt ervoor dat er bij stormtij geen golven van de Schelde over de Beatrijslaan kunnen lopen. De werken aan het Galgenweel zijn sinds 2020 klaar.

Sluis jachthaven

De dijk rond de jachthaven op Linkeroever wordt opgehoogd. Ook de sluis, die de verbinding vormt tussen de Schelde en de jachthaven, is aan vernieuwing toe: een twintigtal meter noordelijker bouwen we een volledig nieuwe sluis.

Blokkersdijk

Blokkersdijk is een natuurreservaat met in het midden een ondiepe waterplas. De dijk langs de Schelde hebben we verhoogd en er kwam een vogelkijkwand: de ideale plek om de vele vogels in het gebied in de gaten te houden. 

Hoe hoog maken we de dijken? 

De trechtervorm van de Schelde ten noorden van Antwerpen zorgt voor een sterke getijdenwerking en voor hoog opgestuwd water. Deskundigen hebben berekend hoe hoog de dijken langs de Schelde en haar zijrivieren moeten zijn om een stormtij te weerstaan. De dijken van Linkeroever zijn momenteel ongeveer overal even hoog, goed voor een hoogte van 8,35 meter TAW*. In lijn met het geactualiseerde Sigmaplan verhogen we deze dijken met minstens 90 centimeter, naar een hoogte van 9,25 meter TAW. Zo krijgen ze dezelfde hoogte als de toekomstige waterkering op de Antwerpse kaaimuren, aan de overkant van de Schelde. Aan de noordelijke zijde van Linkeroever, grenzend aan het Sint-Annabos, verhogen we de dijk tot een hoogte van 11 meter TAW. 

*TAW: Tweede Algemene Waterpassing. Nul meter TAW komt overeen met het gemiddelde laagwaterpeil in Oostende. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling Linkeroever

Er zitten een aantal projecten in de pijplijn voor de Antwerpse Linkeroever. Begin 2017 sloten De Vlaamse Waterweg nv en de stad Antwerpen een overeenkomst voor de uitwerking van een overkoepelende ruimtelijke toekomstvisie. Drie aspecten zijn van tel: de dijkwerken langs de Schelde, de vernieuwing van Sint-Anneke en de toekomst van heel de Antwerpse Linkeroever als woongebied.  

Ook de Antwerpenaar wordt betrokken. Dat kon alvast in twee verschillende enquêtes: één voor de toekomst van heel Linkeroever en één specifiek voor Sint-Anneke Plage. Daarnaast was er ook de ‘Ideëenwedstrijd Linkeroever’, die in september 2017 uitmondde in een internationaal symposium. Ook met het project BEGIN mikt de stad Antwerpen op verfrissende ideeën van haar bewoners, onder meer over de ruimtelijke indeling van Linkeroever.